Politika zasebnosti

1. O politiki zasebnosti 

Namen Politike zasebnosti Ornamentico Group d.o.o. (v nadaljevanju: »Politika zasebnosti«) je poznavanje uporabnikov storitev Ornamentico Group d.o.o. in spletno stran www.ornamentico.shop ter druge osebe (v nadaljevanju tudi »posamezniki«) za namene in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Ornamentico Group doo, Koprivnik v Bohinju, 5 4264 Bohinjska Bistrica (v nadaljevanju: »Ornamentico Group doo ”) in pravice posameznikov na tem področju.

 Podjetje nudi posebno skrb za varnost vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki se obravnavajo zaupno in se uporabljajo samo za namen, za katerega so bili posredovani. Vaše osebne podatke upravljamo z največjo skrbnostjo, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in najvišjih standardov njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, delovnimi postopki in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki za čim bolj učinkovito zaščito vaših osebnih podatkov. Uporabljamo ustrezno raven zaščite ter razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe za zaščito zbranih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. .

 Hkrati ta politika zasebnosti dodatno pojasnjuje privolitev, ki ste jo dali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 Politika zasebnosti je v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/ 46 / ES (v nadaljnjem besedilu: "Splošna uredba o varstvu podatkov"), so zajete naslednje informacije:

 • kontaktne podatke podjetja,

 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,

 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

 • pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

 • veljavnost Politike zasebnosti.

2. Osebni podatki, ki jih zbira podjetje

 Če ste samo obiskovalec spletne strani, zbiramo samo podatke o vas s piškotki. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih ponuja podjetje, zbiramo tudi druge osebne podatke o vas, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili ali uporabljate. Ti osebni podatki so:

 • Ime in priimek

 • naslov

 • Email naslov

 • Telefonska številka

 • Datum rojstva

 • Številka kreditne/debetne kartice

3. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko zasebnosti, je Ornamentico Group d.o.o., Koprivnik v Bohinju, 5 4264 Bohinjska Bistrica.

4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Politika zasebnosti je namenjena vsem, ki so se naročili in/ali uporabljali naše storitve ali oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščejo našo spletno stran.

5. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava pogodbe:

V okviru uveljavljanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje vaše osebne podatke obdeluje za naslednje namene: identifikacija posameznika, priprava ponudbe, sklenitev pogodbe, opravljanje naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatne podrobnosti in navodila za uporabo storitev, ugovore ali reklamacije, zaračunavanje storitev in za druge namene, potrebne za izvedbo oziroma sklenitev pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Pri obračunu storitev na podlagi davčnih predpisov pridobimo in obdelamo vaš naslov za pravilno izstavitev računa.

 5.2. Obdelava po zakonu:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje zagotavljamo stabilno in varno delovanje našega sistema in storitev ter izvajamo ukrepe za varnost informacij, zagotavljamo kakovost storitev. zahteve in odkrivanje tehničnih napak sistema in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa vaše osebne podatke uporabljamo tudi za namene morebitne izvršbe, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko družba v primeru suma zlorabe podatke o posameznikih obdeluje v ustreznem in sorazmernem obsegu za namen prepoznavanja in preprečevanja morebitne goljufije ali zlorabe in lahko te podatke po potrebi posreduje drugim ponudniki storitev, poslovni partnerji in policija, državno tožilstvo ali drugi pristojni organi. Za namen preprečevanja prihodnjih zlorab ali goljufij se lahko podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab ali goljufij v zvezi s posameznikom, ki vključujejo podatke o naročniškem razmerju in na primer IP naslovu, hranijo pet let po prenehanju veljavnosti. poslovni odnos.

5.3. Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga dali podjetju.

Soglasje se lahko na primer nanaša na sporočanje ponudb, ugodnosti in izboljšav storitev, ki jih ponuja podjetje. Namen tovrstnih informacij je storitve čim bolj približati vašim potrebam in željam ter povečati njihovo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja preko kanalov, ki ste jih izbrali v soglasju. Obvestilo lahko kadar koli prekličete, kot je opredeljeno v Politiki zasebnosti.

Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete ali spremenite na enak način, kot ste ga dali, ali na drug način, kot je opredeljen v Politiki zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Za spremembo soglasja se lahko dogovorite tudi po elektronski pošti na naslov info@ornamentico.com ali s pisno zahtevo, poslano na sedež podjetja.

Preklic ali sprememba privolitve velja samo za podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Vaše zadnje soglasje, ki ste nam ga dali, je veljavno. Možnost preklica privolitve ne predstavlja pravice do odstopa v poslovnem razmerju posameznika z družbo.

Podatki, za katere ste dali privolitev, se obdelujejo do preklica. Po prejemu preklica bomo osebne podatke izbrisali pod pogoji, na način in v roku, opisanem v 8. točki.

6. Omejitve pri posredovanju osebnih podatkov

 Po potrebi bomo pooblastili druga podjetja in posameznike za izvedbo določenih del, ki prispevajo k našim storitvam. V takem primeru lahko družba osebne podatke posreduje tudi tako skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo z družbo sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov ali enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: »Pogodba o obdelavi«). Zunanjim obdelovalcem bomo posredovali ali dali na voljo takšne podatke le v obsegu, ki je potreben za določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati za noben drug namen, če izpolnjujejo vsaj vse standarde za obdelavo osebnih podatkov, ki jih določa veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so s strani podjetja pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posredujejo osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to pravno podlago. Ornamentico Group d.o.o. bo npr. odgovarjati na zahteve sodišč, organov pregona in drugih nacionalnih organov, ki lahko vključujejo nacionalne organe iz druge države članice EU.

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatki se hranijo najdaljše obdobje, potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani, oziroma do izteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti oziroma zakonsko določenega roka hrambe.

Obračunski podatki in povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko hranijo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do celotnega plačila storitve oziroma do poteka zastaranja posameznega zahtevka, ki lahko znaša od enega do petih let. Računi se hranijo 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, pridobljeni na podlagi vašega soglasja, se hranijo za čas trajanja poslovnega razmerja in 2 leti po prenehanju, razen če zakon določa daljše obdobje hrambe. Če posameznik, ki je dal privolitev za obdelavo osebnih podatkov, z nami ni sklenil poslovnega razmerja, velja njegovo soglasje 2 leti od predložitve oziroma do preklica.

Ob koncu obdobja hrambe se podatki izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za vsako vrsto podatkov ne določa drugače.

8. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Zagotavljamo uveljavljanje vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi se bomo odločili v roku enega meseca po prejemu vaše zahteve. V primeru zahtevnosti in večjega števila zahtev se rok lahko podaljša za največ dva dodatna meseca. Če rok podaljšamo, vas bomo o vsakem takem podaljšanju obvestili v enem mesecu od prejema zahteve, skupaj z razlogi za zamudo.

Zahtevke v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic sprejemate po elektronski pošti info@ornamentico.com ali po pošti na naslov Ornamentico Group d.o.o., Koprivnik v Bohinju, 5 4264 Bohinjska Bistrica.

Če zahtevo pošljete po elektronski poti, vam bomo informacije posredovali po elektronski poti, kadar koli je to mogoče, razen če zahtevate drugače.

Če obstaja upravičen dvom o identiteti posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko zahtevamo dodatne informacije, potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Zagotavljamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov:

 1. pravico do dostopa do podatkov

 2. pravico do popravka

 3. pravica do izbrisa (»pravica biti pozabljen«)

 4. pravico do omejitve obdelave

 5. pravica do prenosljivosti podatkov

 6. pravico do ugovora

1. pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico vedeti, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in če je tako, dostopa do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • namene obdelave,

 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,

 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali bodo razkriti osebni podatki,

 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila za določitev tega obdobja,

 • obstoj pravice zahtevati od upravljavca, da popravi ali izbriše osebne podatke ali omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora takšni obdelavi,

 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

 • kadar se osebni podatki ne zbirajo od vas, vse razpoložljive informacije o njihovem viru. 

 2. pravica do popravka

Imate pravico, da brez nepotrebnega odlašanja popravite netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas, in ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 3. pravica do izbrisa (»pravica biti pozabljen«)

Imate pravico, da se naši osebni podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, če obstaja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani,

 • ko prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, vendar za obdelavo ni druge pravne podlage,

 • ko ugovarjate obdelavi podatkov in za njihovo obdelavo ni prevladujočih legitimnih razlogov,

 • če so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

 • ko je treba osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

 4. pravica do omejitve obdelave

Imate pravico omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov, če velja eden od naslednjih primerov:

 • ko oporekate točnosti podatkov, za obdobje, ki nam omogoča, da preverimo točnost osebnih podatkov,

 • obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, potrebujete pa jih za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

 • če ste vložili ugovor glede obdelave na podlagi zakonitih interesov podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Če je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se ti osebni podatki, razen njihove hrambe, obdelujejo le z vašim soglasjem, bodisi za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic. druge fizične ali pravne osebe.

Pred odpravo omejitve obdelave vaših osebnih podatkov vas moramo obvestiti.

5. pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico do prejema vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje ovirala, ko obdelava temelji na vašem soglasju. obdelava pa se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kjer je to tehnično izvedljivo, se osebni podatki lahko prenesejo neposredno drugemu upravljavcu.

6. pravica do ugovora

Ko vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko takšni obdelavi kadar koli ugovarjate.

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

9. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Vsako pritožbo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko pošljete na e-naslov info@ornamentico.com ali po pošti na naslov Ornamentico Group d.o.o., Koprivnik v Bohinju, 5 4264 Bohinjska Bistrica.

Če se o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavili svojo pravico do dostopa do podatkov in po prejemu odločbe menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko vložite utemeljeno pritožbo z informacijskim pooblaščencem. v podjetju v 15 dneh. O vaši pritožbi kot novi zahtevi moramo odločiti v petih delovnih dneh.

10. Končne določbe

 Za vse, kar ni zajeto v tej politiki zasebnosti, velja veljavna zakonodaja.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe te politike zasebnosti. O spremembi vas bomo obvestili z objavo na uradni spletni strani Ornamentico Group d.o.o. 30 dni pred začetkom njegove veljavnosti.

Če imate kakršna koli vprašanja o politiki zasebnosti ali informacijah, ki jih imamo o vas, nam pišite na info@ornamentico.com. 

11. Veljavnost politike zasebnosti

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Ornamentico Group d.o.o. in začne veljati 30.9.2020.